حلقه‌ی ملکوت
حلقه‌ی ملکوت مجموعه‌ای وبلاگ است با هويتی متکثر که مرام‌اش نقد متقابل و گفت‌و‌گو است و رفاقت. آيين‌اش انصاف. ما بازترين پنجره ممکن را به روی خود و ديگران و دوستان گشوده می‌خواهيم. حلقه‌ی ملکوت گروه سياسی يا فکری خاصی نيست. اينجا نوعی بی‌مرکزی مسلط است. هر کدام از ما سهمی داريم از اقتدار ملکوتی خود و هيچ يک غلبه‌ای بر ديگران ندارد حتی مدير حلقه! در اين فضا اساسی‌ترين شرط، رعايت حقوق و آزادی‌های افراد و احترام گذاشتن به تکثر و تنوع آراء مختلف، در عين احترام به آزادی بيان است. حلقه‌ی ملکوت، حلقه‌ای است برای رشد و باليدن قلم و پروراندن مهر و دوستی و مروت،‌ در کنار نقد زنده و جاندار.

حضور خلوت انس *سيبستان *جستار *سمرقند *ملکوت *گردون ادبی *ساغر *دیوان اصلاح *سيبستانک *حباب *دفتر زمانه *

 
   

آداب نوشتن ملکوتی||آيين درست‌نويسی خوابگرد ۱ ||آيين درست‌نويسی خوابگرد ۲ ||آيين درست‌نويسی خوابگرد ۳||آيين درست‌نويسی خوابگرد ۴ ||آيين درست‌نويسی خوابگرد ۵ ||[TrayLayout]

     licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License. design by daanial.com torgheh.com